૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનો - ભાગ ૨ (eBook)

૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનો - ભાગ ૨ (eBook)

Vendor
Agniveer
Regular price
$1.45
Sale price
$1.45

 

આ પુસ્તક અગ્નિવીરના ૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનોનો બીજો ભાગ છે.

અગ્નિવીરે આ પ્રેરણાત્મક વચનો માત્ર લખ્યાં જ નથી, પણ પોતે અનુભવેલા છે અને પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરેલા છે.

આ પ્રેરણાત્મક વચનો વાચકોને રસ પડી રહે તે માટે બને તેટલા ટુંકા લખવામાં આવ્યાં છે. પણ આમ કરવાથી વચનોમાં છુપાયેલો ગહન સાર ધુંધળો થતો નથી.

આ પુસ્તકનાં કેટલાંક વચનો હાસ્યાસ્પદ છે, તો કેટલાંક વચનો પ્રેરણાત્મક છે. કેટલાંક વચનો તમને સમાજની દુઃખદાયી વાસ્તવિકતાથી રૂબરૂ કરાવશે, તો કેટલાંક વચનો જીવનની ગુઢ સમસ્યાઓનું સમાધાન લાવી આપશે.

આ પ્રેરણાત્મક વચનો વાંચ્યા પછી દરેક વાચકોના મનમાં જુદાં-જુદાં ભાવ અને લાગણીઓ પેદા થઇ શકે છે. પણ એક વાત તો નક્કી છે કે દરેકે દરેક વચન અટલ સત્ય કહે છે.

તો પ્રસ્તુત છે – મનોભાવ બદલતી અને જીવનને સંપન્ન કરતી  - અગ્નિવીરના ૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનોની બીજી પુસ્તક!

----------------------------------------

Author : Sanjeev Newar

Pages : 122

Version : eBook

Book Size: 5.5" x 8.5"

This product is for purchase through non-Indian currencies only. If you are using Indian currency, please visit this link 

----------------------------------------

For Complete Works of Agniveer, please visit https://buy.agniveer.com/products/complete-works-of-agniveer-vol-1